Cieľmi projektu Dynamické línie života Dunaja je zachovanie a zlepšenie stavu dunajských mokradí vo východnom Rakúsku a na západnom Slovensku. Projekt sa zameriava na obnovu mäkkých aluviálnych lúk, ktoré tvoria prechodové pásmo medzi riekou a lesom, a na ich typickú flóru a faunu.

Dva základné prvky k dosiahnutiu cieľov projektu sú dynamika a línie života.

Záplavové územia závisia od dynamiky – podstatný je tok a prúdenie rieky, ktoré vedú k erózii a sedimentácii, a tiež k prirodzenému kolísaniu hladiny vody. Mnoho ohrozených druhov rastlín a živočíchov je závislých od týchto meniacich sa podmienok. Typické lužné druhy stromov ako sú vŕby a topole nedokážu v už existujúcom lesnom poraste zmladzovať – potrebujú otvorené štrkové plochy. Takáto dynamika nie je možná v úsekoch rieky ovplyvnených vodnými elektrárňami a opevňovaním brehov.

Bočné ramená a rozvetvenie ramenných systémov sú tepnami života lužných lesov a mokradí. Zásobujú lužné lesy vodou a pomáhajú utvárať krajinu. Dunaj mal kedysi rozsiahly systém bočných ramien, celých ramenných systémov a mokradí. V dôsledku regulačných zásahov a výstavbe vodných elektrární boli bočné ramená oddelené od hlavného toku rieky a čoraz viac sa znehodnocovali, v dôsledku čoho tento vzácny typ biotopu z veľkej časti zanikol. Projekt obnovy záplavových území sa preto venuje týmto vzácnym líniám života.

Vzhľadom na celoeurópsky význam posledných lužných lesov na rakúskom a slovenskom Dunaji, EU podporuje projekt v rámci programu LIFE.

Vodohospodárske opatrenia & obnova lužných lesov