Dokončená prvá časť odbornej štúdie pre obnovu bočných ramien Dunaja na Slovensku

20.12.2021 - Koncom decembra 2021 bola dokončená prvá časť odbornej štúdie, ktorá je podkladom pre prvé rokovania so správcom toku ako aj ďalšími stakeholdermi a súčasne je odborným podkladom pre vypracovanie detailnej technickej dokumentácie. Štúdia zhodnocuje možnosti obnovy vodného režimu v oblasti ostrova Sihoť s ohľadom na využívanie a prísnu ochranu ostrova ako oblasti vodného zdroja. Ďalšia časť štúdie je zameraná na oblasť spodnej časti ostrova Istragov – konkrétne na rameno Foki. Odborníci v oboch prípadoch kompletne vyhodnotili riečnu morfológiu oblasti – jej historický vývoj, súčasný stav a možnosti obnovy. V oboch prípadoch je navrhnutých niekoľko variantných riešení, ktoré budú konzultované s dotknutými stakeholdermi a zhodnotené vo vzťahu k možnostiam projektu.

***

Prípravné práce pre výsadbu domácich druhov drevín

20.12.2021 - Počas posledných dvoch mesiacov roka 2021 boli pre výsadbu mladých stromčekov pripravené plochy o celkovej rozlohe 7 hektárov. Všetky sa nachádzajú v tesnej blízkosti dunajských ramien a starého koryta Dunaja v katastri obce Gabčíkovo. Na vybraných plochách budú vysadené pôvodné domáce druhy drevín typické pre tieto stanovištia: vŕba biela (Salix alba), topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra) a dub letný (Quercus robur).

***

Zber a výsev semien

01.11.2021 - Na základe údajov z mapovania zdravých dospelých stromov domácich druhov jaseňov a brestov, boli vytipované tie najvhodnejšie pre zber semien a následné pestovanie sadeníc. Po dozretí semien boli v priebehu jesenného obdobia pozbierané, prebrané a vysiate semiačka z určených stromov. Zahájený bol aj proces pre ich certifikáciu, aby vypestované sadenice mohli byť oficiálne vysadené na vhodné stanovištia v rámci slovenskej časti projektového územia Dunajských luhov.

***

Vážite si a chráňte to, čo viete

17.09.2021 - V roku 2021 sme letné mesiace opäť využili na exkurzie do našich slovenských projektových oblastí. Ideálna príležitosť získať predstavu o cieľoch a opatreniach Dynamic LIFE Lines Danube. Bez renaturalizačných opatrení, aké sa tu plánujú, by sa pôsobivá krajina dunajských záplavových oblastí v Rakúsku a na Slovensku mohla čoskoro stať minulosťou. Rodinám sa vysvetlia potreby typických rastlín a živočíchov v záplavových oblastiach. Uskutočnila sa odborná výmena s kolegami z SOS/BirdLife Slovensko.

***

Objavovanie dunajských záplavových oblastí na Slovensku

22.10.2020 - Exkurzie do slovenských oblastí projektu Dynamic LIFE Lines Danube sú dôležité pre prípravu plánovaných renaturácií. Dunajské záplavové územia ponúkajú veľký priestor na informácie a diskusiu. Napriek pandémii sa teplé obdobie dalo využiť na priblíženie rodín a zainteresovaných strán k našim projektom a sieti Natura 2000. Záplavovou krajinou sme mohli sprevádzať odborníkov z mnohých oblastí a tiež zástupcov Európskeho parlamentu. V kajaku je obzvlášť rozpoznateľné pôsobivé poškodenie vodného režimu elektrárňami Gabčíkovo. Tu je niekoľko dojmov z našich komunikačných opatrení.

***

Sprietočnenie Spittelauského ramena

10.09.2020 - Vrcholom každého znovunapojenia bočného ramena je sprietočnenie vtokovej časti ramena. Odteraz bude do Spittelauského ramena takmer celoročne prúdiť voda z Dunaja. Zatiaľ malý otvor na sprietočnenie bude v nasledujúcich týždňoch rozšírený na širokú vtokovú časť.

 foto: © viadonau/Zinner

***

Spittelauské rameno - Stavebné práce z perspektívy Orliaka morského

19.08.2020 - Znovunapojenie Spittelauského ramena oproti Hainburgu prebieha v plnom prúde. V bezprostrednej blízkosti hniezd Orliaka morského vzniká približne 4 km dlhé bočné rameno. Pri stavebných prácach sa berie zvýšený ohľad na potreby tohto majestátneho dravca a priebeh prác kontroluje projektový partner Národný park Dunajské luhy.

Pozrite si zaujímavý náhľad do stavebných opatrení na Spittelauskom ramene v našom krátkom filme z perspektívy Orliaka morského.

***

Spolu za viac vody pre Dunajské luhy

15.04.2020 - Štátny tajomník Magnus Brunner, podpredseda krajinskej vlády Dolného Rakúska Stefan Pernkopf, riaditeľka Národného parku Edith Klauser a výkonný riaditeľ viadonau Hans-Peter Hasenbichler predstavili v spoločnom tlačovom výhlásení projekt „Dynamické línie života Dunaja“. Pritom zdôraznili význam obsiahlych renaturačných opatrení pre biotop Dunajských luhov.

Odkaz na tlačovú správu (iba v nemčine)

***

Tvorba dynamických línií života

13.03.2020 - Od začiatku marca je v riešení aj ďalšie prehradenie Spittelauského ramena, s cieľom zabezpečiť voľné prúdenie vody cez systém bočných ramien. Kontrola staveniska ukázala rýchly pokrok v demontáži a odstraňovaní severnej časti Spittelauského prehradenia.

***

Nie je čas byť „povrchný“

24.02.2020 - Napriek krátkej prestávke v dôsledku prichádzajúcich povodní, stavebné práce týkajúce sa opätovného pripojenia Spittelauského ramena oproti Hainburgu na Dunaj pokračujú dobre. Odstránením tzv. „vrchného hradenia“ ( pôv. „Schlamperte Traverze“) alebo „hrubého prehradenia“ (pôv. „Rauer Wurf“) bolo úplne odstránené prvé zo štyroch prehradení. Ďalšie na zozname je Spittelauské prehradenie. Pozdĺž brehu Dunaja boli vytvorené dve prekládkové miesta, z ktorých sa odváža spevňovací materiál loďou. Na konci projektu budú tieto dočasné depónie úplne odstránené.

***

NEEMO nás našiel!

20.02.2020 - V dňoch 18. a 19. Februára 2020 nás prvýkrát navštívil projektový poradca – zástupca NEEMO. Je to organizácia zodpovedná za kontinuálne monitorovanie a dohľad nad všetkými projektmi LIFE. Po predstavení projektového tímu a našich povinností sme mali dosť času aj na návštevu realizovaných rakúskych opatrení projektu na Spittelauskom ramene a na ramennom systéme Haslau-Regelsbrunn.

***

Začiatok vodohospodárskych prác na opätovnom pripojení Spittelauského ramena

15.01.2020 -  rámci projektu sa plánuje revitalizácia dvoch veľkých bočných ramenných systémov pozdĺž rakúskej časti Dunaja. Za týmto cieľom sa začali inžinierske práce na opätovnom pripojení Spittelauského ramena a v súčasnosti sú v plnom prúde. V decembri 2019 sa už v rámci nevyhnutných prípravných opatrení vykonali potrebné výruby. Následne sa v januári začalo s odstraňovaním prvej priečnej konštrukcie „Rauer Wurf“. Ďalším krokom je úplné odstránenie prehradenia „Spittelauer Traverse“.

Cieľom je tiež úplné odstránenie brehových opevnení, aby sa do budúcna umožnil nerušený prirodzený vývoj bočného ramena. Odstránia sa aj staré zakopané časti hradení objavené v priebehu prác. Kamene sa uskladnia na brehu Dunaja a následne odvezú loďou.

***

Úvodné stretnutie projektu Dynamické línie života Dunaja

15.11.2019 - Po úspešnom schválení žiadosti projektu sa 15.novembra 2019 uskutočnilo prvé spoločné riadiace stretnutie partnerov projektu z Rakúska a Slovenska. Tím disponuje vysokou úrovňou odbornosti v ochranárskych projektoch a má veľa skúseností s projektmi LIFE. Viac informácií o partneroch získate v podsekcii  „Partneri a financovanie“. Tím okrem toho získal aj veľa nových informácií z predchádzajúceho stretnutia všetkých nových LIFE projektov, ktorý sa uskutočnil 5. a 6. novembra v Bruseli.

***

Financovanie LIFE projektu Dynamické línie života Dunaja

16.09.2019 - Veľmi nás teší, že náš projekt na zlepšenie biotopov dunajských luhov bol zaradený do programu LIFE na podporu prírody a biodiverzity. Týmto projektom EÚ podporí opatrenia v chránených oblastiach sústavy NATURA 2000, ako sú napr. rakúske a slovenské mokrade, lužné lesy a vodné biotopy. Ďakujeme mnohým podporovateľom za ich dôveru v implementáciu tohto ambiciózneho projektu!