Projekt Dynamické línie života Dunaja je realizovaný rakúsko-slovenským konzorciom.


Koordinujúci príjemca („Coordinating Beneficiary“):

Pridružení partneri – Rakúsko („Associated Beneficiaries“):

Pridružení partneri – Slovensko („Associated Beneficiaries“):

Náklady a financovanie

Finančný príspevok Európskou Úniou bol získaný v rámci programu LIFE Príroda a Biodiverzita.

Dynamic LIFE Lines Danube - LIFE18 NAT/AT/000733
Celkový rozpočet projektu: 10.730.658 EUR
Príspevok EÚ: 6.438.393 EUR (pomer financovania 60%)

Opatrenia projektu sú tiež financované z vlastných zdrojov rakúskych a slovenských projektových partnerov.

Ďalej je projekt finančne podporovaný nasledujúcimi organizáciami:

* financované z licenčných poplatkov.