Plastové, ľahké a stabilné materiály sa zaradili medzi materiály vážne ohrozujúce životné prostredie a stali sa globálnym problémom. Miesta, ktorými rieky pretekajú, ako sú husto osídlené oblasti a priemyselné zóny, reprezentujú hlavnú vstupnú bránu pre tvorbu a prenos plastového odpadu do oceánov. Napriek tomu je v literatúre veľmi málo údajov o množstve takéhoto plastového odpadu v riekach.

Projekt PlasticFreeDanube je zameraný na makroplastový odpad v a pozdĺž Dunaja. Celkovým cieľom projektu je zriadenie databázy vedecky podložených informácií ako aj metodického prístupu k plastovému odpadu v a pozdĺž rieky čo sa týka vstupných miest, množstva, transportných vzorov a ohrozenia životného prostredia. Oblasť záujmu tohto projektu zahŕňa územie Dunaja a jeho pobrežných častí z metropolitných oblastí Viedne a Bratislavy až po vodnú elektráreň Gabčíkovo (SK).

NEWS

***

8. júl 2020

Workshop s učiteľmi a rangermi Národného parku v Lobau

Na začiatku letných prázdnin sa v dome národného parku wien – lobAU, spadajúceho pod oddelenie MA 49 mesta Viedeň, uskutočnil druhý workshop pre učiteľov a rangerov Národného parku. Učastníkom a účastníčkam bol predstavený projekt a súčasný stav vzdelávacích a informačných materiálov vytvorených v rámci projektu. Následne bol obsah materiálov ako aj ďalšie nápady či pripomienky predmetom spoločnej diskusie, aby mohli byť na konci vytvorené a poskytnuté prakticky orientované podklady.

***

22. apríl 2020

Stretnutie konzorcia tentokrát online pre pandémiu koronavírusu

Aj napriek obmedzeniam kvôli vírusu SARS-CoV2 sa plánované stretnutie konzorcia, konajúce sa každého pol roka, mohlo uskutočiť – tentokrát však online. Popri správe k aktuálnemu stavu pracovných balíkov sa samozrejme diskutovalo aj o tom, ako bude projekt pokračovať za aktuálnych podmienok. Všetci projektoví partneri sa však zhodli, že ciele projektu sa aj tak podarí naplniť. Schválenie predĺženia projektu o šesť mesiacov do 31. marca 2021 pritom prišlo tiež vhod!

***

9. apríl 2020

Práce na projekte pokračujú aj počas pandémie koronavírusu

Aj v týchto neľahkých časoch ďalej pracujeme na redukcii plastového odpadu v Dunaji a nezastavil nás ani koronavírus SARS-CoV-2. Momentálne pracuje väčšina z nás z domu a mítingy prebiehajú online. Iba podujatia a workshopy museli byť zrušené alebo presunuté. Sme si ale istí, že ich budeme môcť uskutočniť s istým časovým posunom. Dovtedy sa držme hesla: Zostaň doma a v bezpečí!

***

30. november 2019

Najnovší PlasticFreeDanube newsletter je vonku!

Čo sa udialo v rámci projektu za posledný rok? Aké sú doterajšie výsledky?

Za posledný rok sa okrem iného roztriedil a analyzoval obsah hrablíc z vodnej elektrárne Freudenau. Pritom sa ukázalo – podobne ako pri zberoch odpadu na brehoch Dunaja – že plastové obaly tvoria veľkú časť plastov, ktoré zadržia hrablice vodnej elektrárne. Ale aj vrámci jednotlivých vzoriek z hrablíc sa dali nájsť veľké rozdiely v zložení. Ďalej boli pomocou hydrodynamických numerických simulácií identifikované tie časti brehov, ktoré majú v závislosti od sezóny vysoký potenciál pre akumuláciu odpadu. Pri chemických analýzach celkového plastového odpadu boli zaznamenané len nízke koncentrácie nebezpečných organických látok, avšak pri PET flašiach bola zistená zvýšená koncentrácia kovu antimónu.

Viac informácii nájdete tu.

***

23. október 2019

PlasticFreeDanube sa zúčastnil tretieho dobrovoľníckeho dňa na Dunaji

Koncom októbra sa na sa Dunaji uskutočnila spoločná akcia partnerov projektu PlasticFreeDanube a projektu DANUBEparksCONNECTED a spolu s veľkou podporou ochranárskeho združenia BROZ sa raftami splavovalo z Hainburgu až do Bratislavy. Po ceste sa zastavilo na brehu Dunaja a vyzbieral sa odpad, bude následne roztriedený a analyzovaný Fakultou pre odpadové hospodárstvo na Univerzite prírodných zdrojov a životných vied vo Viedni. Akcie sa zúčastnili aj dobrovoľníci z Akadémie výtvarného umenia, ktorí chcú svojím novým projektom upozorniť na zrýchľujúce sa vymieranie živočíšnych druhov. Táto cezhraničná akcia v Národnom parku Donau-Auen bola súťasťou 3. dobrovoľníckeho dňa na Dunaji, ktorý sa uskutočnil v štrnástich chránených oblastiach v ôsmich krajinách, ktorými Dunaj preteká. DANUBEparksCONNECTED prepája chránené oblasti pozdĺž Dunaja, aby sa Dunaj naďalej zachoval ako prírodný koridor.

***

14. október 2019

Stretnutie konzorcia a správnej rady na BOKU

Stretnutie konzorcia, konajúce sa každý polrok, sa tentokrát uskutočnilo na Inštitúte pre odpadové hospodárstvo na BOKU vo Viedni. Na stretnutí sa odprezentoval aktuálny stav jednotlivých pracovných balíkov a prebral sa ďalší postup, ktorý bol schválený všetkými účastníkmi. Stretnutie bolo z veľkej časti zamerané na doterajšie výsledky hydrodynamicko-numerického modelovania a na komunikačno-informačnú platformu. Pri nadväzujúcom stretnutí správnej rady, ktoré sa koná raz ročne, bola predstaviteľom manažmentu jednotlivých projektových partnerov predstavená správa o pokroku za posledný rok.

***

28. august 2019

Workshop s expertami a stakeholdermi

Jeden z outputov projektu má byť akčný plán s odporúčaniami pre manažment plastového odpadu. Aby sa pri tom nezabudlo na vedomosti expertov z praxe, 28. augusta bol uskutočnený Expert Stakeholder Workshop vo viadonau centrále v Tech Gate. Približne 30 účastíkov a účastníčok si v pracovných skupinách vymieňali názory k témam ako fenomén „litteringu“ a vhodné opatrenia proti tomu, manažment odpadov & infraštruktúra ako aj zmeny v produkte a dizajne. Výsledky tohto prínosného workshopu budú zahrnuté v akčnom pláne.
Video of the workshop.

***

20. august 2019

Workshop s učiteľmi a rangermi Národného parku v Kremse

V rámci projektu majú byť vyvinuté učebné materiály pre učiteľov a informačné materiály pre rangerov Národného parku. Aby sa to neuskutočnilo bez zohľadnenia potrieb cieľových skupín, rozhodli sme sa 20. augusta zorganizovať workshop v servisnom centre viadonau vo Wachau. Zúčastnené učiteľky a učitelia a rangeri Národného parku sformulovali a odprezentovali ich predstavy o obsahu praktických edukatívnych pomôcok. Na záver sme sa vybrali na krátku exkurziu k zrevitalizovanému úseku Dunaja Rührsdorf-Rossatz, kde sa účastníci a účastníčky dozvedeli viac o LIFE projekte Divočina lužných lesov vo Wachau.

***

13. august 2019

PlasticFreeDanube na Donau-Auen Junior Ranger Kempe

Počas týždňového Junior Ranger Kempu v Národnom parku Donau-Auen sme vytvorili program na jeden deň s deťmi a mládežou od 10 do 20 rokov. Doobeda zbierali účastníci a účastníčky kempu odpad na brehoch Dunaja v Petronell-Carnuntum a poobede bol nazbieraný plastový odpad roztriedený, odvážený a odborne analyzovaný v kempe v Eckartsau. Špeciálny highlight dňa bola návšteva ministerky uderžateľnosti Marie Patek počas doobedného zbierania odpadu – téme plastového odpadu v riekach je potrebné venovať stále viac pozornosti­!

***

Júl 2019

PlasticFreeDanube na detskej univerzite v Linzi a vo Viedni

PlasticFreeDanube bolo motto nášho workshopu na detskej univerzite v Linzi na Dunaji a na BOKU vo Viedni. Plasty sa stali už takmer neodmyslyteľnou súčasťou nášho života. Lenže ak nekontrolovane končia v prírode, stávajú sa hrozbou pre životné prostredie. Mladí vedci a mladé vedkyne skúmali, aké druhy plastov sa nachádzajú v Dunaji, odkiaľ pochádzajú a aké riziká ich výskyt vo vode predstavuje. Kým počas 10. júla mohli 9- až 12-ročné deti zbierať odpad z brehov Dunaja v Linzi a následne ho roztrieďovať na viadonau lodi „Negrelli“, skúmali na druhý deň mladí účastníci a mladé účastníčky na Univerzite prírodných zdrojov a životných vied vo Viedni nadnášanie a klesanie pastov ku dnu v závislosti od ich hustoty. Na záver sa diskutovalo o možnostiach, ako predchádzať plastovému odpadu.

***

29. Júna 2019

PlasticFreeDanube na Dni Dunaja 2019 v Bratislave

Na tohtoročnej akcii Danube Day, ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, bol odprezentovaný aj projekt  PlasticFreeDanube, ktorého slovenskými partnermi sú Občianske združenie RepaNet a Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied (PISAS). Účasť na akcií bola veľkolepá. Náš stánok a cieľ nášho projektu mali náramný úspech u dospelých, ale najmä u detí. Tie si mohli v našom stánku vyskúšať vyrobiť si z použitých plastových fliaš rôzne kreatívne diela. Dospelí nám pre zmenu pomohli pri hľadaní vhodných opatrení pre zlepšenie situácie plastového znečistenia v povodí rieky Dunaj vypísaním jednoduchej ankety. Z 88 účastníkov ankety sa až 79 z nich jasne vyjadrilo, že by privítali v okolí Dunaja viac košov na odpadky spolu s informačnými tabuľami. Zvyšní účastníci sa priklonili k možnosti mať v okolí rieky len náučné tabule.

***

24. Júna 2019

Merania v Dunaji so špeciálnym, v rámci projektu vyvinutým meracím prístrojom

Na to, aby sa dalo prísť s efektívnymi riešeniami, potrebuje PlasticFreeDanube získať prehľad o zdrojoch, typoch a množstvách plastového odpadu, Koľko plastov môže napríklad prejsť vtokovým objektom vodnej elektrárne na Dunaji? Aby sa prišlo na odpoveď, zorganizovala Fakulta IWA viedenskej BOKU ako projektový partner s podporou viadonau a v spolupráci s Fakultou pre odpadové hosporárstvo (ABF, líder projektu) v polovici júna merania za vodnou elektrárňou Freudenau. Použitý bol špeciálny merací prístroj na meranie prietoku splavenín, ktorý má adaptovanú zachytávaciu sieť pre makroplasty.

***

14. júna 2019

PlasticFreeDanube na Danube Day 2019 vo Viedni

“Get active for a safer Danube” bolo tohtoročné motto Danube Day vo viedenskom Stadtparku. Viac než 1.000 detí sa pustilo do hľadania stôp  o vode, Dunaji a prírode.

Vo viadonau stane sa dalo veľa dozvedieť o niečom, čo do vody vôbec nepatrí – ako končia plasty v Dunaji, ako sa plastová fľaša dostane až do Čierneho mora, ako dlho trvá, kým sa rozloží a čo môže každý jedinec spraviť pre redukciu plastového odpadu v Dunaji. Zároveň sa ľudia mohli dozvedieť o projekte PlasticFreeDanube. Plasty z Dunaja mohli deti symbolicky vybrať vo forme hry - mladí detektívi dokazovali svoje zručnosti na malej kuželkovej dráhe znázorňujúcej Dunaj a niekedy padlo aj všetkých … šesť! Absolútny highlight, ktorý si žiadne dieťa nechcelo nechať ujsť.

***

25. apríla 2019

Cycling the Danube

Dunaj spája mnoho krajín a záujmov. (Link: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubeparksconnected), kooperačný partner PlasticFreeDanube, zorganizoval cyklotúru pozdĺž celého Dunaja s cieľom navštíviť rôzne chránené územia popri Dunaji a posilniť spoluprácu. 25. apríla sa pridali aj odborníci a počas etapy z viedenského Donauinsel do Informačného centra národného parku v Schloss ORTH odprezentovali 11 projektov financovaných EÙ a diskutovali možnosti spolupráce. PlasticFreeDanube bol toho súčasťou a nadviazal cezhraničné kontakty s inými projektami a iniciatívami, ktoré majú všetky spoločný cieľ: čistý a z ekologického hľadiska hodnotný Dunaj.

 

***

10. apríla 2019

Konzorcium & Strategic Partner Meeting v Bratislave

Tretie stretnutie konzorcia sa uskutočnilo 3. apríla u slovenského projektového partnera PISAS v Bratislave. Doobeda rozoberali projektoví partneri aktuálny stav každého pracovného balíka ako aj doterajšie úspechy a výzvy v jednotlivých aktivitách. Taktiež boli naplánované ďalšie postupy pre pracovné balíky. Následne sa poobede diskutovalo s niekoľkými strategickými partnermi, napr. rakúskym Ministerstvom pre udržateľosť a turizmus a Dolnorakúskym zväzom pre ochranu životného prostredia o pokroku v projekte a ďalších možnostiach spolupráce a taktiež prispeli aj hodnotným feedbackom k jednotlivým bodom projektu. 

***

27. marec 2019

V Maďarsku sa zábavnou formou bojuje proti plastovému odpadu v rieke Tisa

V Maďarsku vznikla iniciatíva Plastic Cup, vďaka ktorej sa stalo zbieranie odpadu dobrodružstvom. Iniciatíva bola založená ako odozva na vlny plastového odpadu v rieke Tisa. Dobrovoľníci pravidelne zbierajú odpad z rieky, ktorý následne roztriedia a z vhodných materiálov (zväčša PET fľaše) postavia loďku. Tá je zároveň poháňaná iba obnoviteľným zdrojom energie. Vrcholným podujatím je pretek týchto lodiek na rieke, ktorého sa zúčastnia aktivistky a aktivisti podieľajúci sa na zbieraní odpadu. Doteraz sa Plastic Cup podarilo vyzbierať až 18t plastu a postaviť 47 lodiek z PET fliaš.

Link na stránku: petkupa.hu/eng/bottles-up.html

***

13. november 2018

PlasticFreeDanube-workshop na Týždni energie a životného prostredia pre deti

13.-14. Novembra 2018 sa vo Viedni konal ôsmy ročník Týždna energie a životneho prostredia pre deti. Aj tím PlasticFreeDanube bol pri tom a na workshope pre deti od 9 do 12 rokov sa pýtal otázky typu: Odkiaľ pochádza plastový odpad? Aké druhy plastového odpadu plávajú v Dunaji a ako sa im dá predchádzat? Deti sa tak interaktívnym spôsobom dozvedeli, ako môže každý jeden človek prispieť k redukcii plastového odpadu.

***

9. október 2018

Konzorcium & Management Board Meeting vo Viedni

Druhé stretnutie konzorcia hosťovalo viadou vo Viedni. Projektoví partneri rozoberali aktuálny stav jednotlivých aktivít a určili dalšie kroky pre jednotlivé pracovné balíky. Okrem toho sa na prvom Management Board Meeting stretli projektovi manažéri všetkých partnerov projektu a podali správu o ročnom progrese pre každý pracovný balík. (spravu o progrese za uplynuly rok?)

***

5. október 2018

Zbieranie odpadov v Národnom Parku Donau-Auen za sprievodu televízie

Téme plastových odpadov sa dostáva stále viac pozornosti a aj preto nás 5. októbra 2018 pri zbieraní odpadu sprevádzal štáb Plus4, ktorý o tejto problematike a našich aktivitách natočil video do relácie „Café Puls“.

Link ku príspevku nájdete tu: https://www.puls4.com/cafepuls/Videos/beitraege/Plastikmuell-Donau-ein-Strom-aus-Plastik 

***

Leto 2018

Prvé výsledky po roztriedení vyzbieraného plastového odpadu

Analýza doteraz nazbieraného množstva odpadu v období od septembra 2017 do júna 2018 ukázala, že veľkú časť z nájdeného plastového odpadu tvoria PET flaše a obaly (cca 30-55%). Početne zastúpené sú aj penové plasty (napr. polystyrén), ako aj odpady z domácností a zo športových a voľnočasových aktivít..

***

Leto 2018

Úspešná zbierka kampaní v lete 2018

Aj v apríli, máji a júni 2018 sa uskutočnila zberové aktivity v cielovej lokalite medzi Freudenau a Gabčíkovo. Napríklad 14. apríla sa zhromaždilo okolo 30 dobrovoľníkov z WWF - Generation Earth, v rámci s 2. dňom Dunajských dobrovoľníkov, a vyzbierali 18 vriec plných odpadkovv národnom parku Donau-Auen s využitím zberného a triediaceho protokolu navrhnutého v rámci projektu PlasticFreeDanube. Následne bol zozbieraný plastový odpad odovzdaný partnerovi PISAS na ďalšiu analýzu. 2. deň Dunajských dobrovoľníkov organizoval DANUBEparksCONNECTED, v spolupráci s partnerom PlasticFreeDanube.

***

28. júna 2018

Deň venovaný zastaveniu zavodnenia plastami - Medzinárodný workshop a diskusia za okrúhlym stolom v Budapešti

Dňa 28. júna sa v Budapešti konala poldňová konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja, po ktorej nasledovala panelová diskusia na tému "Výzvy plastového odpadu v podunajskej oblasti a za jej hranicami". Zástupcovia projektového konzorcia mohli nielen prezentovať PlasticFreeDanube na tomto podujatí, ale tiež získali cenné kontakty s ďalšími projektmi v podunajskej oblasti a otvorili možnosti pre budúce synergie.

***

20. júna 2018

Pre čistý Dunaj - Viac ako 1000 detí na Dunaji vo viedeňskom Stadtparku

Dňa 20. júna sa vo Viedni uskutočnil každoročný Deň Dunaja s cieľom "Buď aktívny za zdravší Dunaj". Viac ako 1000 detí sa zúčastnilo, aby sa dozvedeli viac o prírode, ochrane pred povodňami, navigácii, vode a samozrejme samotnom Dunaji. Taktiež tím PlasticFreeDanube sa zúčastnil s interaktívnym programom s cieľom zvýšiť povedomie o udržiavaní čistého Dunaja. Návštevníci získali dôležité informácie a poradenstvo v oblasti vzdelávania o plastoch, životnosti odpadu vo vode a predchádzaní vzniku odpadu.

***

16. júna 2018

Danube Day in Bratislava

Dňa 16. júna sa uskutočnil Deň Dunaja v Bratislave. Partneri projektu PISAS a RepaNet o.z. vytvoril zaujímavý program a poskytli informácie o projekte. Dôležitou súčasťou programu bolo školenie správneho delenia odpadu s deťmi, ako aj demonštrácia znovupoužitia odpadu z PET flaše na šperky.

***

24. apríla 2018

Stretnutie konzorcia všetkých projektových partnerov na Slovensku

Dňa 24. apríla 2018 ráno sme v rámci exkurzie vodných diel na Slovenskej strane strane navštívili Čunovo, Dobrohošť a Gabčíkovo. V popoludňajších hodinách boli v priestoroch vodného diela Gabčíkovo odprezentované doterajšievýsledky projektu z rôznych pracovných balíkov, plánované aktivity projektu a tiež bola diskutovaná možná spolupráca partnerov projektu.

***

26. marca 2018

Analýza zberu a triedenia plastového odpadu

Už minulú jeseň a zimu sa v Rakúsku organizovalo niekoľko zberných aktivít. Radi by sme poďakovali všetkým dobrovoľníkom za zhromaždenie materiálu, ktorý sme potrebovali na analýzu triedenia! Počas posledných piatich zberov v lužnej oblasti národného parku sa vyzbieralo 245 kg plastového odpadu. Najväčšie množstvo odpadu (> 50%) - z hľadiska celkovej hmotnosti - tvorili PET fľaše a polystyrén (polystyrénové dosky). Ďalšie zberi a triedenie sú naplánované na apríl 2018. Už sme zvedaví, ako sa situácia zmenila po zime!

***

24. január 2018

Udalosť strategického partnera

V rámci cezhraničného projektu PlasticFreeDanube firma viadonau spolupracuje s rakúskymi a slovenskými partnermi na komplexnom a trvalo udržateľnom riešení na zamedzenie znečisťovania Dunaja plastovým odpadom. Vzhľadom k tomu sa 24. januára 2018 v Hainburgu v Dolnom Rakúsku uskutočnilo prvé stretnutie s národnými a medzinárodnými strategickými partnermi.