Ciele PlasticFreeDanube

  • Poskytnúť metodiku, dáta a manuál pre posúdenie a monitoring plastového znečistenia v riečnych systémoch
  • Vytvorenie akčného plánu pre manažment odpadov z plastov a implementáciu pilotných opatrení proti plastovému znečisteniu v Dunaji
  • Zvýšenie povedomia všeobecnej verejnosti a zúčastnených strán o znečistení odpadmi z plastov v rieke

Údaje o pôvode, množstve, zložení a vlastnostiach plastového odpadu vstupujúcich do Dunaja v tejto študovanej oblasti budú zhromažďované z už existujúcich dát a z terénnych štúdií, (kampane zberu odpadu a jeho triedenie), ktoré budú zhrnuté v analýze materiálových tokov a následne kvalitatívne analyzované. Okrem toho bude vyhodnotené aj ohrozenie životného prostredia degradáciou plastov vo vode.

V náväznosti na to budú vyvinuté opatrenia na riešenie tohto problému, vykonajú sa pilotné opatrenia a vypracuje sa spoločný akčný plán. Osvetové kampane a budovanie kapacít pre zainteresované strany zabezpečia šírenie a udržateľnosť projektu.

Hlavné výstupy projektu

  • Model toku a transportu materiálu odpadu z plastov v a pozdľž Dunaja
  • Metodika pre štandardizovaný výber vzoriek a triedenie a kvantitatívna analýza odpadu
  • Metodika pre kvalitatívnu analýzu a dáta ohľadom zloženia plastového odpadu
  • Akčný plán pre manažment odpadov z plastov v a pozdľž Dunaja sprevádzaný pilotnými opatreniami
  • Kampaň zvyšovania povedomia a vzdelávacie materiály ohľadom znečistenia plastami
  • Informačná a komunikačná platforma o plastovom odpade