Cieľom projektu je ukázať dopady klimatických zmien na Moravu a prijať opatrenia v úseku ústia na zlepšenie vodnej bilancie. To prospieva obytnému priestoru v rieke a okolí pre ľudí a prírodu. Opatrenia na zvýšenie hladiny vody v koryte Moravy je potrebné vykonať pri veľmi nízkom prietoku vody v mesiacoch bez zrážok. To znamená, že toto územie možno využívať trvalo udržateľným spôsobom a výrazne zvyšuje ekologickú hodnotu rieky.

Prehľad projektových partnerov

  • viadonau – hlavný projektový partner
  • Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,– projektový partner

Trvanie a rozpočet

01.01.2020 - 31.12.2025
Celkový objem projektu: 1 795 146 EUR bez DPH
podiel financovania viadonau: 1 455 231 EUR
z toho finančné prostriedky z programu INTERREG: 339 915 EUR

Stav projektu

Projekt bol spustený v októbri 2020 počas videokonferencie medzi partnermi projektu. Odvtedy sa koordinácia uskutočňuje priebežne. Bola vypracovaná regionalizovaná klimatická štúdia pre rieku Moravu. Uskutočnilo sa plánovanie opatrení na obnovu brehov a optimalizáciu vodnej hladiny, ktoré by mohli byť z veľkej časti dokončené v roku 2021. 

Projekt INTERREG (Kli-Ma) bude prebiehať do 30. 9. 2023. Optimalizácia vodnej hladiny na Slovensku sa bude realizovať v auguste až septembri 2023. Nadväzujúci projekt Optimalizácia hladiny vody Štruktúra brehov Jedenspeigen by sa mal realizovať v októbri/novembri 2023.